1. അഷ്ടരസങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. ശ്രുംഗാരം കരുണം വീരം രൗദ്രം ഹാസ്യം ഭയാനകം ബീഭത്സം അത്ഭുതം എന്ന് എട്ടുരസങ്ങൾ. (നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ശാന്തം പറയുന്നില്ല.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക