1. അഷ്ടലവണങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. എട്ടുവക ഉപ്പ്. (സൈന്ധവം, സൗവർവ്വലം, വിഡ്, ഔദ്ഭിദം, ക്രൂഷ്ണം, സാമുദ്രം, പാംസുജം, രോമകം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക