1. അഷ്ടശ്രവണൻ, -വസ്സ്

    1. നാ.
    2. അഷ്ടകർണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക