1. അഷ്ടാംഗ

    1. വി.
    2. എട്ടംഗങ്ങളുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക