1. അഷ്ടാംഗയോഗം

    1. നാ.
    2. എട്ട് അംഗങ്ങളോടുകൂടിയ യോഗം. (യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധ്യാനം, ധാരണ, സമാധി ഇവയോടുകൂടിയത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക