1. അഷ്ടാദശതീർഥങ്ങൾ

    1. നാ. രാഷ്ട്ര.
    2. ഗവണ്മെന്റിൻറെ 18 ഘടകങ്ങൾ. (പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ മന്ത്രിമാർ, പുരോഹിതന്മാർ, സേനാപതികൾ, യുവരാജാവ്, അന്ത:പുരപാലകൻ, ദ്വാരപാലകന്മാർ, പ്രശാസ്താവ്, സമാഹർത്താവ്, സന്നിധാതാവ്, പ്രദേഷ്ടാവ്, നീചകൻ, പൗരവ്യാവഹാരികൻ, കാർത്താന്തികൻ, പ്രധാനമന്ത്രി, നിയമപാലകൻ, ദുർഗപാലൻ, വനപാലകൻ, അതിർത്തി സമ്രക്ഷകൻ എന്നിവരെയാണ് ഇപ്രകാരം വ്യവഹരിച്ചിരുന്നത്.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക