1. അഷ്ടാധ്യായി

    1. നാ.
    2. പാണിനിർമിച്ച സംസ്കൃതവ്യാകരണഗ്രന്ഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക