1. അഷ്ടാനീകം

    1. നാ.
    2. എട്ട് അനീകങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു സൈന്യവ്യൂഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക