1. അഷ്ടാര

    1. വി.
    2. എട്ടു ചക്രങ്ങളുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക