1. അഷ്ഠില

    1. നാ.
    2. പുക്കിളിനു താഴെ വായുവിൻറെ ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മുഴ
    3. കുടകപ്പാല
    4. ഉണ്ടക്കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക