1. അസംഖ്യ, -ഖ്യാത

    1. വി.
    2. എണ്ണമില്ലാത്ത, നിരവധിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക