1. അസംപ്രക്ഷ്യകാരി

    1. നാ.
    2. അസമീക്ഷ്യകാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക