1. അസംബ്ലി

    1. നാ.
    2. സമ്മേളനം, സഭ
    3. ജനപ്രതിനിധിസഭ (സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ) നിയമസഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക