1. അസംഭാവന

    1. നാ.
    2. സംഭവിക്കത്തക്കതായി കരുതായ്ക
    3. ബഹുമാനമില്ലായ്മ
    1. വേദാന്ത.
    2. തെറ്റായഭാവന, അബദ്ധബോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക