1. അസംഭൂത

    1. വി.
    2. സംഭവിച്ചതല്ലാത്ത, ഉണ്ടായതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക