1. അസംഭ്രമ

    1. വി.
    2. സംഭ്രമമില്ലാത്ത, ശാന്തചിത്തതയുള്ള
    1. നാ.
    2. അസംഭ്രമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക