1. അസംയോഗം

    1. നാ.
    2. സംയോഗമില്ലായ്മ, ചേർച്ചയില്ലായ്മ, വേർപാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക