1. അസംരംഭം

    1. നാ.
    2. തുടങ്ങാതിരിക്കൽ
    3. കോപിക്കാതിരിക്കൽ, ക്ഷോഭിക്കാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക