1. അസംരോധം

    1. നാ.
    2. ഉപദ്രവമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക