1. അസംലക്ഷ്യക്രമം

    1. നാ. അലം.
    2. അഭിധാവ്യാപാരംകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വിവക്ഷിതാന്യപരവാച്യധ്വനിയുടെ ഒരു ഭേദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക