1. അസംവൃത

    1. വി.
    2. മറയ്ക്കാത്ത, തുറന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക