1. അസംസക്ത

    1. വി.
    2. താത്പര്യമില്ലാത്ത, ബന്ധപ്പെടാത്ത
  2. അസംസക്തി

    1. നാ.
    2. താത്പര്യമില്ലായ്മ, അനാസ്ഥ, ബന്ധമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക