1. അസംസൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. കൂടിച്ചേരാതിരിക്കൽ
  2. അസംസൃഷ്ട

    1. വി.
    2. സംസൃഷ്ടമല്ലാത്ത, തമ്മിൽ ചേർന്നതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക