1. അസംസൃഷ്ടൻ

    1. നാ.
    2. ചേർന്നുതാമസിക്കാത്തവൻ, ഭാഗംപിരിഞ്ഞു പ്രത്യേകം താമസിക്കുന്ന കുടുംബാംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക