1. അസംഹത

    1. വി.
    2. കൂട്ടമായിരിക്കാത്ത, ചിന്നിച്ചിതറിയ, അയഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക