1. അസകൃത്ത്

    1. നാ.
    2. വീണ്ടും വീണ്ടും, പലപ്പോഴും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക