1. അസജ്ജനം

    1. നാ.
    2. ദുർജനം, ദുഷ്ടൻ, നീചൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക