1. അസഞ്ചിതം

    1. നാ.
    2. പ്രധാനവിഗ്രഹം നിവർന്നു നിൾക്കുന്ന നിലയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക