1. അസതായി

    1. നാ.
    2. ദുഷ്ടത
  2. അസ്ഥായി

    1. വി.
    2. സ്ഥിരമല്ലാത്ത, നശ്വരമായ, അപ്രധാനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക