1. അസത്ത്വ

  1. വി.
  2. നന്മയില്ലാത്ത
  3. ബലമില്ലാത്ത
  4. ജന്തുക്കളില്ലാത്ത
 2. അസാധ്വി

  1. നാ.
  2. പാതിവ്രത്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീ. കുലട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക