1. അസദ്ഭാവം

    1. നാ.
    2. ഇല്ലായ്മ
    3. ദുസ്സ്വഭാവം
    4. തെറ്റായധാരണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക