1. അസനം1

  1. നാ.
  2. ഏറ്
  3. എറിയൽ
  4. ദൂരത്തേയ്ക്കു വിടൽ
 2. അസനം2

  1. നാ.
  2. വേങ്ങമരം
 3. ആസനം

  1. നാ.
  2. പൃഷ്ഠം
  3. ഇരിപ്പിടം, പീഠം
  4. പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ഇരിപ്പ്. ഉദാ: പത്മാസനം
  5. ഒരു രതിബന്ധം
 4. അശനം

  1. നാ.
  2. അശിക്കൽ, ഭക്ഷിക്കൽ
  3. ഭക്ഷണം, ആഹാരം
 5. ആസീനം

  1. നാ.
  2. വദിത്രം കൂടാതെ ദു:ഖിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക