1. അസനപർണി

    1. നാ.
    2. തുവര (വേങ്ങയുടെ ഇലപോലെയുള്ളത്)
    3. നീരാരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക