1. അസനി

  1. നാ.
  2. വിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ, എറിയുന്നവൻ
 2. ആസനി

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പിടം
  3. താമസിക്കൽ, ഇരിപ്പ്
  4. പീടിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക