1. അസന്ദിഗ്ധ

    1. വി.
    2. സംശയമില്ലാത്ത, നിശ്ചയമുള്ള
    3. തെളിവുള്ള, സ്പഷ്ടമായ. (പ്ര.) അസന്ദിഗ്ധാത്മാവ് = ഒന്നിലും സംശയമില്ലാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക