1. അസന്ന

    1. വി.
    2. വിശ്രമമില്ലാത്ത, ക്ഷീണിക്കാത്ത
  2. ആസന്ന

    1. വി.
    2. സമീപത്തുള്ള, അടുപ്പമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക