1. അസന്നദ്ധ

    1. വി.
    2. (കവചം) ബന്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
    3. തയ്യാറില്ലാത്ത
    4. അഹംഭാവമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക