1. അസന്നികർഷം

    1. നാ.
    2. അടുത്തല്ലായ്മ, പ്രത്യക്ഷമാകത്തക്കവണ്ണം സമീപത്തല്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക