1. അസമദ

  1. വി.
  2. കലഹമില്ലാത്ത, എതിർപ്പില്ലാത്ത
 2. അസമത, -ത്വം

  1. നാ.
  2. സമത്വമില്ലായ്മ, വ്യത്യാസം, വലിപ്പച്ചെറുപ്പം
 3. അസമ്മിത

  1. വി.
  2. അളവില്ലാത്ത
 4. അസുമത്ത്

  1. വി.
  2. പ്രാണനുള്ള
 5. അസ്മിത

  1. നാ.
  2. ഞാനെന്നബോധം, അഹങ്കാരം
  1. യോഗ.
  2. പഞ്ചക്ലേശങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 6. അസമ്മതി

  1. നാ.
  2. സമ്മതമില്ലായ്മ, ഭിന്നാഭിപ്രായം
  3. അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ
 7. അസമ്മത

  1. വി.
  2. ആദരിക്കപ്പെടാത്ത, ബഹുമാനിക്കപ്പെടാത്ത
  3. അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത, പ്രമാണസമ്മതമല്ലാത്ത
  4. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക