1. അസമവായി

    1. വി. ന്യായ.
    2. സമവായ സംബന്ധമില്ലാത്ത, ആനുഷംഗികമായ, വേർപെടുത്താവുന്ന. അസമവായികാരണം = (ന്യായ.) സമവായികാരണത്തോടു ബന്ധമുള്ള കാരണം. കാര്യത്തോടുകൂടിയോ കാരണത്തോടുകൂടിയോ ഒരേ വസ്തുവിൽ സമമായ വഴിക്കു ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതൊരു വസ്തു കാരണമായിതീരുന്നുവോ അത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക