1. അസമാധാനം

    1. നാ.
    2. സമാധാനമില്ലായ്മ
    3. മനശ്ശാന്തിയില്ലായ്മ, അക്ഷമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക