1. അസമാന

  1. വി.
  2. തുല്യതയില്ലാത്ത
 2. അസമന

  1. വി.
  2. പലവർണങ്ങളുള്ള
  3. ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ള
  4. പലവഴിക്കു തിരിയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക