1. അസമാപ്ത

    1. വി.
    2. സമാപിക്കാത്ത, പൂർത്തിയാകാത്ത, മുഴുമിക്കാത്ത
    3. തീരാത്ത, അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക