1. അസമാവൃത്തൻ

    1. നാ.
    2. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവൻ, ഗുരുകുലവാസം തുടരുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക