1. അസമാഹാരം

    1. നാ.
    2. യോജിപ്പില്ലായ്മ
    3. സമാഹരിക്കപ്പെടാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക