1. അസമ്മത

    1. വി.
    2. ആദരിക്കപ്പെടാത്ത, ബഹുമാനിക്കപ്പെടാത്ത
    3. അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത, പ്രമാണസമ്മതമല്ലാത്ത
    4. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക