1. അസലം

  1. നാ.
  2. ഇരുമ്പ്
  3. ആയുധം
  4. ശരം അയക്കുമ്പോൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം
 2. അശീലം

  1. നാ.
  2. ദുശ്ശീലം, മര്യാദകേട്, ഗർവം
 3. ആശൂലം

  1. നാ.
  2. പുല, വാലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക