1. അസഹം

    1. നാ.
    2. മാറിടത്തിൻറെ മധ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക