1. അസഹനം

    1. നാ.
    2. സഹിക്കായ്ക, ക്ഷമിക്കായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക