1. അസാക്ഷാത്, -ൽ

    1. അവ്യ.
    2. പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത, മുമ്പിലില്ലാത്ത
    1. നാ.
    2. അസാക്ഷാത്കാരം, അസാന്നിധ്യം, അദർശനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക